Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Określenie stanowiska pracy:

Specjalista do spraw programów 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • jest obywatelem polskim albo obywatelem państw Unii Europejskiej i innych państw, jeżeli na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,
 • posiada co najmniej roczny staż pracy w zakresie przygotowania, realizacji i oceny programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub środków Funduszu Pracy,
 • Posiada umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • Posiada znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • Staż pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia,
 • Znajomość programów: Syriusz Std, SL 2014, SOWA, GWA2014EFS,
 • Znajomość zasad pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych dla powiatowych urzędów pracy,
 • Umiejętność prowadzenia rozmów indywidualnych z klientami,
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • Pełna znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań stanowiska pracy,
 • Doświadczenie w koordynowaniu i nadzorowaniu realizacji projektów,
 • Doświadczenie w sporządzaniu wniosków aplikacyjnych oraz wniosków o płatność ze środków Unii Europejskiej,
 • Zdolność analitycznego myślenia i wnioskowania,
 • Kreatywność, samodzielność, systematyczność, dokładność i staranność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Planowanie, przygotowywanie, sporządzanie wniosków i realizacja programów rynku pracy finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
 • Merytoryczna obsługa programów rynku pracy finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
 • Działania informacyjno-promocyjne w zakresie realizowanych programów i projektów;
 • Bieżący monitoring realizacji projektów,
 • Sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów,
 • Sporządzanie wniosków aplikacyjnych ze środków Unii Europejskiej,
 • Sporządzanie wniosków o płatność w ramach realizowanych projektów,
 • Przestrzeganie przyznanego limitu środków finansowych,
 • Obsługa systemów teleinformatycznych związanych z realizacja projektów i programów;
 • Wprowadzanie danych do systemu, monitoring i kontrola prawidłowej realizacji programów i projektów,
 • Wnioskowanie ewentualnych zmian w trakcie realizacji programów i projektów,
 • Współpraca międzystanowiskowa w urzędzie w zakresie realizowanych form aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • Realizowanie innych zdań zleconych przez Dyrektora PUP,
 • Wykonywanie powierzonych zadań w sposób prawidłowy, terminowy i zgodny z przepisami.

Warunki pracy na stanowisku zgodne z:

 • Regulaminem Pracy PUP w Sejnach,
 • Regulaminem wynagradzania pracowników PUP w Sejnach,
 • Pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy.

W miesiącu styczniu 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
 • Kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
 • Kserokopia dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 2),
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 3),
 • Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na podjęcie pracy na wskazanym w naborze stanowisku (załącznik nr 4),
 • Oświadczenie kandydata pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 5),

 

Wszystkie kopie dokumentów należy potwierdzić własnoręcznym podpisem

za zgodność z oryginałem.CV, list motywacyjny i oświadczenia należy podpisać.

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 09.03.2022r. do godziny 14.00 (liczy się data wpływu do sekretariatu PUP w Sejnach) pod adresem:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

Łąkowa 26

16-500 Sejny

w sekretariacie pok. nr 12

 

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Specjalista do spraw programów  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w dniu 09.03.2022r. o godzinie 14.30.

Informacje dodatkowe:

 Komisja konkursowa po dokonaniu wstępnej selekcji złożonych ofert ustali listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.

 

 • Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie, informacja będzie również umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach https://pupsejny.sisco.info/.

 

 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat winien posiadać dowód osobisty oraz oryginały wyżej wymienionych dokumentów.

 

 • Informacja o wyniku naboru zostanie niezwłocznie ogłoszona na stronie internetowej https://pupsejny.sisco.info/ oraz na tablicy ogłoszeń PUP w Sejnach.

 

 • Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach oryginał ważnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, zawierającego informację o niekaralności kandydata.

 

 • Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Jeśli dokumenty aplikacyjne zostaną wysłane pocztą, wówczas terminem wiążącym będzie data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach, a nie data nadania. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione będzie można odebrać w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach (pokój nr 12). Dokumenty nieodebrane w w/w terminie oraz odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

 

 • Wszelkie informacje dodatkowe udzielane będą pod numerem telefonu: (87) 51-63-987.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData